Poslední aktualizace proběhla 30.7.2019

1 Obecná část

1.1. Organizátorem seriálu Czech SwimRun Tour, a všech závodů spadajících do tohoto seriálu je společnost 4Motion z.s., se sídlem K Olympiku 563/2, 186 00 Praha 8.

1.2 Základní pojmy

1.2.1. závod – jakákoli sportovní akce spadající do seriálu Czech SwimRun Tour
1.2.2. trať – pevně stanovená trasa vymezená mapou závodu začínající startem a končící cílem
1.2.3. pořadatel – tým sestavený organizátorem za účelem uspořádání závodu
1.2.4. závodník – osoba startující v jednom či více závodech označená platným startovním číslem
1.2.5. tým – dvojice závodníků startující a vystupující společně pod jedním názvem

2 Podmínky registrace

2.1. Registrace do závodu se provádí pomocí registračního formuláře na stránkách www.swimruntour.cz.

2.2. Výše startovného pro jednotlivé závody je uvedena v propozicích daného závodu.

2.3. Registrace do závodu je dokončena a stává se závaznou v momentě zaplacení startovného. Po dokončení registrace není možné startovné vrátit. Registraci je možné bezplatně převést na jiný tým, a to až do 10 dní před konáním závodu. Poté je to možné pouze za manipulační poplatek 100,- Kč.

2.4. Registruje se vždy pouze celý tým, tedy oba závodníci současně.

2.5. Provedenou registrací do závodu závodník čestně prohlašuje, že má dostatečnou fyzickou kondici na absolvování závodu a že bez problému zvládne uplavat všechny plavecké úseky závodu, na který se registruje.

2.6. V případě, že závodník nejpozději v den závodu nedovršil 18 let věku, musí organizátorovi dodat Souhlas statutárního zástupce se startem v závodu, který je ke stažení na stránkách závodu v sekci pro závodníky.

2.7. Registrací do závodu závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, jejich uchováním a použitím pro potřeby závodu v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

2.8. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a prohlašují, že v případě jakékoli pojistné události nebudou po organizátorovi vymáhat škodu.

2.9. Registrací do závodu každý závodník prohlašuje, že rozumí a přijímá tato pravidla v plném znění a souhlasí s právy účastníků závodu uvedenými v kapitole 8 těchto pravidel.

3 Kategorie závodu

3.1. Všechny závodu jsou určeny pro dvoučlenné týmy. Start jednotlivce není povolen.

3.2. Startovat je možné v následujících kategoriích

3.2.1. SPRINT muži
3.2.2. SPRINT ženy
3.2.3. SPRINT mix
3.2.4. STANDARD muži
3.2.5. STANDARD ženy
3.2.6. STANDARD mix

4 Trať

4.1. Trať závodu bude po celé svojí délce značena. Běžecké úseky budou značeny fáborky v intervalech dle možností a v nepřehledných úsecích navíc ukazateli či směrovkami. Začátek a konec každého plaveckého úseku bude viditelně označen vlajkou či bójkou. S přesnou podobou značení bude závodník seznámen na místě v den konání závodu.

4.2. Pořadatel zajišťuje základní občerstvení na trati pro závodníky umístěním občerstvovacích stanic na trati závodu, a to:

4.2.1. min. 1 na trati SPRINT
4.2.2. min. 2 na trati STANDARD.

4.3. V průběhu závodu bude k dispozici alespoň jedna zdravotnická posádka na vodě a jedna v prostoru startu a cíle.

5 Vybavení

5.1. Kompletní vybavení si závodník nese s sebou po celou dobu závodu. Na trati není povoleno vyzvedávat či zanechávat jakékoliv součásti vybavení.

5.2. Každý závodník má povinnost s sebou při závodě mít následující vybavení:

5.2.1. Plaveckou čepici
5.2.2. Píšťalku
5.2.3. Startovní číslo
5.2.4. Mapu závodu v nepromokavém obalu (stačí 1 do týmu)

5.3. Povolené vybavení:

5.3.1. Neopren
5.3.2. Plavecký piškot
5.3.3. Plavecké packy
5.3.4. Popruh/lano pro vzájemné spojení členů týmu

5.4. Zakázané vybavení

5.4.1. Nadnášející pomůcky větší než 0,25 m 2 a jakékoliv další vybavení, které pomáhá zvýšit rychlost a efektivitu pohybu ve vodě, kromě pomůcek uvedených v bodě 5.3.
5.4.2. Vybavení upravované jakoukoli barvou či nátěrem ve vodě smývatelným.

5.5. Na startu proběhne kontrola povinného vybavení. V případě nekompletního povinného vybavení či objeveného zakázaného vybavení nebude tým vpuštěn do startovního koridoru.

6 Chování na trati

6.1. Celou trasu závodu musí tým absolvovat po předem určené trase závodu v časovém limitu a pouze s využitím vlastních sil.

6.2. Závodník nesmí v průběhu závodu přijmout jakoukoli pomoc třetí strany, tj. od kohokoli jiného, než týmového partnera či pořadatelů na občerstvovací stanici. Nevztahuje se na zdravotní pomoc.

6.3. Závodníci jednoho týmu se musí na trati pohybovat společně a nesmí se od sebe vzdálit na více než 100 m na souši a více než 10 m ve vodě.

6.4. Závodník musí na všech plaveckých úsecích viditelně nosit plaveckou čepici.

6.5. Závodník se na trati musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům závodu a k přírodě a nezanechávat po sobě odpadky.

6.6. Závodník musí v každém momentě dbát na bezpečnost jak svoji, tak ostatních účastníků závodu. V té souvislosti je každý závodník povinen:

6.6.1. V případě ohrožení zdraví či života pomoci raněnému závodníkovi na trati nebo členovi pořadatele a neprodleně přivolat pořadatele či přímo záchrannou službu.
6.6.2. V případě zjištění okolností ohrožujících zdraví či život závodníka nebo člena pořadatele oznámit tuto skutečnost pořadateli.

7 Vyhodnocení výsledků závodu / seriálu

7.1. Prvkem určujícím pořadí týmů v cíli je dosažený čas týmu, který je měřen od okamžiku startu do protnutí cíle oběma závodníky týmu.

7.2. Dosažený čas určuje časoměřič dle oficiální časomíry závodu, která je umístěna a viditelně zobrazena v prostoru startu/cíle.

7.3. Konečné výsledky závodu určuje Rozhodčí komise složená z ředitele závodu, hlavního rozhodčího a časoměřiče.

7.4. Průběžné výsledky mohou být zveřejňovány během závodu v prostoru cíle. Finální výsledky uvede pořadatel na svých webových stránkách až po ukončení závodu a vyřešení případných protestů.

7.5. V každém závodě budou vyhlášeny a oceněny 3 nejlepší týmy z každé kategorie.

7.6. Z každého závodu se týmu započítávají body do celkového hodnocení seriálu, ze kterého budou po ukončení posledního závodu vyhlášeny a oceněny 3 nejlepší dvojice na trati SPRINT a 3 na trati STANDARD (bez rozdílu kategorie). Pravidla pro výpočet bodů do celkového hodnocení jsou následující:

 1. Výsledky se sčítají vždy týmu, který má stejné složení. Pokud tedy jdete jeden závod s jedním parťákem a další s jiným, nebude se vám zisk z obou závodů počítat do jednoho, ale do dvou různých týmů.
 2. Vyhodnocují se 2 kategorie – SPRINT a STANDARD, bez rozdílu pohlaví. I když v Česku zatím neexistují oficiální standardy, pro Czech Swimrun Tour 2018 platí, že závod typu SPRINT má celkovou délku do 20km a závod typu STANDARD 20km a více.
 3. Tým s nejrychlejším časem v závodě z každé z kategorií získá 1000 bodů do průběžného hodnocení. To je maximum, od kterého se vypočítávají body ostatních týmů.
 4. Za každou minutu, kterou tým v dané kategorii ztratí na nejrychlejší, ztrácí tým 10 bodů z maxima, tj. 1000 bodů. Odstupy se počítají na desetiny minut, stejně tak bodová ztráta je zaokrouhlena na desetinu bodu.
 5. Minimální bodový zisk z jednoho závodu je 100 bodů, což odpovídá časové ztrátě na nejrychlejší tým 90 minut. Pokud tým ztratí více než 90 minut, získá 100 bodů do celkového hodnocení.
 6. Při stejném bodovém zisku 2 a více týmů po všech závodech série v daném roce rozhodují o konečném pořadí následující faktory I. – III. Pokud není rozhodnuto ani poté, bude proveden los.
  1. lepší je ten tým, který má nižší součet umístění na závodech v dané kategorii (SPRINT nebo STANDARD)
  2. lepší je ten tým, který má lepší absolutní umístění na některém ze závodů v dané kategorii (SPRINT nebo STANDARD)
  3. lepší je ten tým, který během celého ročníku strávil na trati v součtu celkově kratší dobu

8 Práva a povinnosti účastníků závodu

8.1. V případě splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech má každý závodník právo na:

8.1.1. Start v závodu, do kterého se zaregistroval, účastnickou tašku, občerstvení na trati a v cíli, poskytnutí první pomoci, a v případě umístění na oceňovaných místech na vyhlášení a věcné ocenění.
8.1.2. Podání protestu k záležitostem souvisejícím se závodem či upozornění na porušení pravidel. Protest může být podán nejpozději do 1 hodiny od vypršení časového limitu závodu pouze do rukou ředitele závodu, a to písemně za pomoci protestního formuláře, který je k dispozici v místě registrace.

8.2. Závodník má povinnost:

8.2.1. Dodržovat pravidla seriálu Czech SwimRun Tour.

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo:

8.3.1. Bez náhrady startovného zrušit konání závodu, a to v případě okolností, které by mohly ohrožovat bezpečí či životy závodníků, a které pořadatel nemůže předem ovlivnit (povodně či jiné extrémní povětrnostní podmínky, zdraví ohrožující kvalita vody apod.).
8.3.2. Nepřipustit na start závodu závodníky, kteří vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, užití alkoholu či jiných omamných látek.
8.3.3. Přerušit či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí či životy závodníků, a to bez náhrady startovného.
8.3.4. Penalizovat, případně diskvalifikovat závodní tým, a to na základě jednoznačného porušení těchto pravidel, a to:
  8.3.4.1 5ti minutovou penalizací při porušení jakéhokoliv ustanovení
  8.3.4.2 10ti minutovou penalizací při druhém opakovaném porušení stejného ustanovení
  8.3.4.3 diskvalifikací při třetím opakovaném porušení stejného ustanovení
  8.3.4.4 jinou individuální penalizací nebo přímou diskvalifikaci v případě závažných porušení pravidel (např. zkrácení trasy závodu, zdolání trasy za pomoci jiných prostředků než vlastními silami, apod.). Rozhodným orgánem je v těchto případě Rozhodčí komise stanovená v bodě 7.3 těchto pravidel
8.3.5. Pořizovat foto a video materiál, na kterém jsou závodníci zachyceni, a tento materiál dále zpracovávat a používat pro komerční účely (marketing, tiskové materiály, internet, televizní a filmové použití).

8.4. Pořadatel má povinnost:

8.4.1. Neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, zpracovat a vyřešit protesty podané závodníky.
8.4.2. Zveřejnit oficiální výsledky závodu online na webových stránkách seriálu, a to do 48 hodin od ukončení závodu.
8.4.3. Zpracovat osobní data závodníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA (PDF) otevřít dokument