Tato verze pravidel je platná od 1. ledna 2020.

1 Obecná část

1.1. Organizátorem seriálu Czech SwimRun Tour, a všech závodů spadajících do tohoto seriálu je společnost 4Motion z.s., se sídlem K Olympiku 563/2, 186 00 Praha 8.

1.2. Organizátor jednotlivých závodů je uveden v termínové listině a propozicích každého závodu.

1.3 Základní pojmy

1.3.1. závod – jakákoli sportovní akce spadající do seriálu Czech SwimRun Tour
1.3.2. trať – pevně stanovená trasa vymezená mapou závodu začínající startem a končící cílem
1.3.3. formát – způsob absolvování závodu – mviz. bod 3.2
1.3.4. kategorie – rozumí se muž, žena, muži, ženy, mixy, viz. bod 3.3
1.3.5. pořadatel – tým sestavený organizátorem za účelem uspořádání závodu
1.3.6. závodník – osoba startující v jednom či více závodech označená platným startovním číslem
1.3.7. tým – dvojice závodníků startující a vystupující společně pod jedním názvem

2 Podmínky registrace

2.1. Registrace do závodu se provádí pomocí registračního formuláře na stránkách www.swimruntour.cz.

2.2. Výše startovného pro jednotlivé závody je uvedena v propozicích daného závodu.

2.3. Registrace do závodu je dokončena v momentě zaplacení startovného. Registraci je možné stornovat nebo převést na jiný tým, a to za podmínek uvedených v propozicích daného závodu.

2.4. Provedenou registrací do závodu závodník čestně prohlašuje, že má dostatečnou fyzickou kondici na absolvování závodu a že bez problému zvládne uplavat všechny plavecké úseky závodu, na který se registruje.

2.5. V případě, že závodník nejpozději v den závodu nedovršil 18 let věku, musí organizátorovi dodat Souhlas se startem nezletilého závodníka, který je ke stažení na stránkách závodu v sekci pro závodníky.

2.6. Registrací do závodu závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých při registraci, jejich uchováním a použitím pro potřeby závodu v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů..

2.7. Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a prohlašují, že v případě jakékoli pojistné události nebudou po organizátorovi vymáhat škodu.

2.8. Registrací do závodu každý závodník prohlašuje, že rozumí a přijímá tato pravidla v plném znění a souhlasí s právy účastníků závodu uvedenými v kapitole 8 těchto pravidel.

2.9. Při prezenci na startu závodu bude závodník vyzván k podepsání reverzu, který je v plném znění k nahlédnutí na www.swimruntour.cz v části ke stažení. Bez podepsání tohoto reverzu nebude závodníkovi umožněn start v závodu.

3 Kategorie závodu

3.1. Závody jsou určeny pro jednotlivce nebo dvoučlenné týmy.

3.2. V jednotlivých závodech je možné startovat v následujících formátech:

3.2.1. trať SPRINT – SINGLE / TÝMY
3.2.2. trať STANDARD – SINGLE / TÝMY
3.2.3. trať MARATON – TÝMY

3.3. V jednotlivých formátech je možné startovat v těchto kategoriích:

3.3.1. SINGLE – kategorie muži, ženy
3.3.2. TÝMY – kategorie muži, ženy, mix

4 Trať

4.1. Trať závodu bude po celé svojí délce značena. Běžecké úseky budou značeny fáborky v intervalech dle možností a v nepřehledných úsecích navíc dalšími ukazateli. Začátek a konec každého plaveckého úseku bude viditelně označen vlajkou či bójkou. S přesnou podobou značení bude závodník seznámen na místě v den konání závodu.

4.2. Pořadatel zajišťuje základní občerstvení na trati pro závodníky umístěním občerstvovacích stanic na trati závodu, a to:

4.2.1. min. 1 na trati SPRINT
4.2.2. min. 2 na trati STANDARD.
4.2.3. min. 4 na trati MARATON

4.3. V průběhu závodu bude k dispozici alespoň jedna zdravotnická posádka na vodě a jedna v prostoru startu a cíle.

5 Vybavení

5.1. Kompletní vybavení si závodník nese s sebou po celou dobu závodu. Na trati není povoleno vyzvedávat či zanechávat jakékoliv součásti vybavení.

5.2. Povinné vybavení, které je povinen mít každý závodník u sebe v průběhu závodu:

5.2.1. plaveckou čepici výrazné barvy
5.2.2. píšťalku
5.2.3. startovní číslo.

5.3. U formátu SINGLE mají závodníci povinnost mít v průběhu závodu kromě povinného vybavení v bodě 5.2 také následující:

5.3.1. Nafukovací bójku / vak, případně jinou nadnášející pomůcku, která závodníka prokazatelně unese na hladině.

5.4. Doporučené vybavení

5.4.1. mapu závodu v nepromokavém obalu
5.4.2. funkční telefon.

5.5. Povolené vybavení

5.5.1 neopren
5.5.2. plavecký piškot
5.5.3. plavecké packy
5.5.4. popruh/lano pro vzájemné spojení členů týmu.

5.6. Zakázané vybavení

5.6.1. Jakékoliv další vybavení, které pomáhá zvýšit rychlost a efektivitu pohybu ve vodě, kromě pomůcek uvedených v bodě 5.5.
5.6.2. Vybavení upravované jakoukoli barvou či nátěrem ve vodě smývatelným.

5.7. Před startem proběhne kontrola povinného vybavení. V případě nekompletního povinného vybavení či objeveného zakázaného vybavení nebude závodník vpuštěn do startovního koridoru.

6 Chování na trati

6.1. Celou trasu závodu musí tým absolvovat po předem určené trase závodu v časovém limitu a pouze s využitím vlastních sil.

6.2. Závodník nesmí v průběhu závodu přijmout jakoukoli pomoc třetí strany, tj. od kohokoli jiného než týmového partnera či pořadatelů na občerstvovací stanici. Nevztahuje se na zdravotní pomoc.

6.3. Závodníci jednoho týmu se musí na trati pohybovat společně a nesmí se od sebe vzdálit na více než 100 m na souši a více než 10 m ve vodě.

6.4. Závodník musí na všech plaveckých úsecích viditelně nosit plaveckou čepici výrazné barvy.

6.5. Závodník se na trati musí chovat ohleduplně k ostatním účastníkům závodu a k přírodě a nezanechávat po sobě odpadky.

6.6. Závodník na trati má povinnost dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména:

6.6.1. příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
6.6.2 § 20 zákona č. 289/95 Sb. o lesích, především pak zákaz rozdělávat oheň, zákaz rušit klid a ticho, vstupovat do oplocených míst, znečišťovat les odpady a odpadky atd.

6.7. Závodník musí v každém momentě dbát na bezpečnost jak svoji, tak ostatních účastníků závodu. V té souvislosti je každý závodník povinen:

6.7.1. v případě ohrožení zdraví či života pomoci raněnému závodníkovi nebo členovi pořadatele na trati a neprodleně přivolat pořadatele či přímo záchrannou službu.
6.7.2. V případě zjištění okolností ohrožujících zdraví či život závodníka nebo člena pořadatele oznámit tuto skutečnost pořadateli.

7 Vyhodnocení výsledků závodu a seriálu

7.1. Prvkem určujícím pořadí závodníků v cíli je dosažený čas, který je měřen od okamžiku startu do protnutí cíle. V případě týmu se počítá čas v cíli druhého závodníka.

7.2. Dosažený čas určuje časoměřič dle oficiální časomíry závodu, která je umístěna a viditelně zobrazena v prostoru startu/cíle.

7.3. Konečné výsledky závodu určuje Rozhodčí komise složená z ředitele závodu, hlavního rozhodčího a časoměřiče.

7.4. Průběžné výsledky mohou být zveřejňovány během závodu v prostoru cíle. Oficiální výsledky uvede pořadatel na svých webových stránkách po ukončení závodu a vyřešení případných protestů.

7.5. V každém závodě budou vyhlášeny a oceněny 3 nejlepší týmy a 3 jednotlivci z každé kategorie.

7.6. Z každého závodu se týmu i jednotlivcům započítávají body do celkového hodnocení seriálu, ze kterého budou po ukončení posledního závodu vyhlášeni a oceněni bez rozdílu kategorie následující:

7.6.1. SPRINT týmy
7.6.2. SPRINT single
7.6.3. STANDARD týmy
7.6.4. STANDARD single
7.6.5. MARATON týmy

7.7. Pravidla pro výpočet bodů do celkového hodnocení jsou následující:

7.7.1. Do celkového pořadí se sčítají vždy pouze tři nejlepší výsledky týmu/závodníka.
7.7.2. Výsledky se sčítají vždy týmu, který má stejné složení. Pokud se tedy závodník účastní několika závodů jako člen týmu s odlišnými partnery, počítají se body z jednotlivých závodů do samostatných týmů.
7.7.3. V každém závodě je určen maximální počet bodů, které může závodník získat. Tento maximální počet bodů je určen koeficientem náročnosti trati a pro každý závod se počítá dopředu z referenční hodnoty 1000 bodů. Výsledný koeficient pro každý závod bude zveřejněn v den závodu na místě konání závodu a později také na webu www.swimruntour.cz.
7.7.4. Koeficient náročnosti trasy zohledňuje různé podmínky a náročnosti jednotlivých závodů a následně slouží pro možnost vzájemného porovnání závodů mezi sebou. Do koeficientu náročnosti trasy se vždy promítne celková délka běžeckých a plaveckých úseků, celkové převýšení a podmínky na trati (terén, počasí).
7.7.5. Závodník/tým s nejrychlejším časem v závodě v každé z kategorií získá maximální počet bodů do průběžného hodnocení.
7.7.6. Pro ostatní závodníky platí, že za každou minutu, kterou závodník/tým v dané kategorii ztratí na nejrychlejší, ztrácí závodník/tým 10 bodů z maxima. Odstupy se počítají na desetiny minut, stejně tak bodová ztráta je zaokrouhlena na desetinu bodu.
7.7.7. Minimální bodový zisk z jednoho závodu je 10% maxima, což odpovídá časové ztrátě na nejrychlejší tým cca 90 minut. Pokud závodník/tým ztratí více minut, získá 10% maxima bodů do celkového hodnocení.
7.7.8. Při stejném bodovém zisku dvou a více závodníků/týmů po všech závodech série v daném roce rozhodují o konečném pořadí následující faktory a–b v uvedeném pořadí. Pokud není rozhodnuto ani poté, bude proveden los.

a. lepší je ten závodník/tým, který má nižší součet umístění na závodech vdané kategorii,
b. lepší je ten závodník/tým, který má lepší své nejlepší umístění v kategorii na některém ze závodů.

8 Práva a povinnosti účastníků závodu

8.1. V případě splnění podmínek uvedených v těchto pravidlech má každý závodník právo na:

8.1.1. Start v závodu, do kterého se zaregistroval, účastnickou tašku, občerstvení na trati a v cíli, poskytnutí první pomoci, a v případě umístění na oceňovaných místech na vyhlášení a věcné ocenění.
8.1.2. Podání protestu k záležitostem souvisejícím se závodem či upozornění na porušení pravidel. Protest může být podán nejpozději do 1 hodiny od vypršení časového limitu závodu do rukou ředitele závodu, a to písemně za pomoci protestního formuláře, který je k dispozici v místě registrace.

8.2. Závodník má povinnost:

8.2.1. dodržovat pravidla seriálu Czech SwimRun Tour.

8.3. Pořadatel si vyhrazuje právo:

8.3.1. Bez náhrady startovného zrušit konání závodu, a to v případě okolností, které by mohly ohrožovat bezpečí či životy závodníků, a které pořadatel nemůže předem ovlivnit (povodně či jiné extrémní povětrnostní podmínky, zdraví ohrožující kvalita vody apod.).
8.3.2. Nepřipustit na start závodu závodníky, kteří vykazují známky vysoké únavy a vyčerpání, užití alkoholu či jiných omamných látek.
8.3.3. Přerušit či ukončit závod za jakékoliv situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí či životy závodníků, a to bez náhrady startovného.
8.3.4. Penalizovat, případně diskvalifikovat závodníka nebo závodní tým, a to na základě jednoznačného porušení těchto pravidel, a to:
  8.3.4.1 5 minutovou penalizací při porušení jakéhokoliv ustanovení,
  8.3.4.2 10 minutovou penalizací při druhém opakovaném porušení stejného ustanovení,
  8.3.4.3 diskvalifikací při třetím opakovaném porušení stejného ustanovení,
  8.3.4.4 jinou individuální penalizací nebo přímou diskvalifikaci v případě závažných porušení pravidel (např. zkrácení trasy závodu, zdolání trasy za pomoci jiných prostředků než vlastními silami apod.). Rozhodným orgánem je v těchto případě Rozhodčí komise stanovená v bodě 7.3 těchto pravidel.
8.3.5. Pořizovat foto a video materiál, na kterém jsou závodníci zachyceni, a tento materiál dále zpracovávat a používat pro komerční účely (marketing, tiskové materiály, internet, televizní a filmové použití).

8.4. Pořadatel má povinnost:

8.4.1. Neprodleně, nejpozději však do 24 hodin, zpracovat a vyřešit protesty podané závodníky.
8.4.2. Zveřejnit oficiální výsledky závodu online na webových stránkách seriálu, a to do 48 hodin od ukončení závodu.
8.4.3. Zpracovávat osobní data závodníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

KOMPLETNÍ PRAVIDLA (PDF) otevřít dokument