ENGLISH VERSION BELOW

Ahoj swimrunnerky a swimrunneři,

jediný letošní závod je za dveřmi, a tak pro všechny přihlášené, i pro ty, kteří svoji účast ještě zvažují, posíláme bližší informace k průběhu akce.

1/ Příjezd na místo a parkování

Vjezd na Kmochův ostrov je přísně zakázán a parkování přímo v místě startu není možné. Nejpříhodnější je parkování na pravém břehu Labe na parkovišti u zimního stadionu a v přilehlých ulicích.

Nejvhodnější místa na parkování stejně jako další důležité body najdete v této mapce.

2/ Ubytování

Pokud byste někdo plánoval dorazit již v sobotu, je možné přenocovat v jakémkoliv ubytovacím zařízení ve městě, či případně ve stanu na k tomu vyhrazeném místě na ostrově.

3/ Prezence a nové registrace

Připomínáme, že všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci v neděli od 8.00 do 9.30 hodin (STANDARD) a od 8.00 do 10:30 hodin (SPRINT).

Pokud jste nestihli online registraci, můžete se do závodu ještě dodatečně přihlásit přímo na místě v době prezence. Pokud máte v plánu se registrovat na místě, dorazte prosím s dostatečným časovým předstihem.

Současně upozorňujeme, že u všech online rezervací je třeba startovné uhradit předem, a to nejpozději ve čtvrtek 23.8., aby bylo možné uznat snížené startovné.

4/ Harmonogram závodního dne

5/ Trasy závodů

V Kolíně bude možné absolvovat 2 varianty závodu ve swimrun. Mapky s trasou závodů a GPX trasy jsou ke stažení v odkazech níže a také v propozicích závodu na na webu Czech Swimrun Tour.

▪ Kratší závodní trasou je se svými 12,9 km SPRINT. Nejdelší plavání je zhruba 400 m dlouhé. Rozpis úseků najdete zde. GPX trasa ke stažení je pak zde.

▪ Náročnější trasa STANDARD pro vytrvalce je dlouhá 25,8 km. Nejdelší plavání je zhruba 400 m. Rozpis úseků najdete zde. GPX trasa ke stažení je pak zde.

Letos je pro SPRINT naplánována nejdříve městská část na zálabské straně Kolína s mírně náročným šplháním po skále k baště Práchovna. Po návratu na ostrov se závodníci vydají do lesní části, kde ani letos nebude chybět romantická džungle lužního lesa. Trasa STANDARD je přesně 2x SPRINT. Trasy jsou po celé svojí délce značeny. Současně na kritických místech budou připraveni dobrovolníci, kteří vás správně nasměrují. K dispozici na stránkách je také kilometrovník obou závodů s popisem úseků plavání a běhu.

6/ Občerstvení

Na obou trasách bude k dispozici jedna občerstvovací stanice, kterou však závodníci proběhnou vícekrát:

▪ na trase SPRINT to bude 2x

▪ na trase STANDARD to bude dokonce 4x

Těšit se můžete i na občerstvení v cíli.

7/ Výbava

Každý účastník musí s sebou při závodě mít povinnou výbavu, kterou je:

pro TÝMY: startovní číslo, píšťalka, plavecká čepice výrazné barvy (např. světle zelená/oranžová/červená)

pro JEDNOTLIVCE: startovní číslo, píšťalka, plavecká čepice výrazné barvy (např. světle zelená/oranžová/červená), plavecká bójka či jiné nadnášející vybavení, které viditelně závodníka udrží nad hladinou

Startovní číslo a píšťalku obdržíte při prezenci na místě. Plavecké bójky je třeba mít vlastní.

Na místě budete mít možnost zapůjčit si doplňkové vybavení na závod - lana na spojení závodníků, piškoty, či packy. Startovní čísla jsou vratná, po závodě je prosím nezapomeňte odevzdávat, pokud si je od vás pořadatel nepřevezme přímo v cíli.

8/ Jiné

▪ Start nezletilé osoby – je možný, ale je podmíněn dodáním písemného souhlasu zákonného zástupce.

▪ Úschovna cenností/zavazadel – bude jako tradičně k dispozici po celou dobu konání závodu.

▪ Měření času a výsledky – Swimrun Kolín bude jako tradičně měřen pomocí technologie ORGSU, takže výsledky závodu budete moci sledovat i online v průběhu závodu. Závodníkům bude kromě celkového času v cíli měřen čas i na několika checkpointech a věříme, že i pro fanoušky tak bude zajímavé sledovat průběh závodu.

▪ Teplota vody Labe v čase závodu se v závislosti na povětrnostních podmínkách pohybuje od 22 do 26 °C. Aktuální teplota vody měřená v předvečer vydání newsletteru je v Kolíně na ostrově 24,6 °C.

▪ Na stejném místě o den dříve v sobotu se konají plavecké závody v rámci Memoriálu Hany Greenfieldové. Pro veřejnost je vypsán závod na 500 m (startovné se neplatí). Pokud tedy na sobotu ještě nemáte plány, můžete se přijít tréninkově zahřát a rozcvičit na plavecký závod.

9/ A na co dalšího se můžete těšit?

Kromě zážitku ze závodu samotného se můžete těšit na spoustu dalších věcí...např.

▪ Na tradiční domácí štrůdl v cíli

▪ Na další píšťalku do vaší sběratelské série.

▪ Na korunování mistrů České republiky ve swimrunu.

▪ No a také na mnoho usměvavých dobrovolníků, kteří se na Vás již těší.

Mějte se fajn, užívejte posledních srpnových dnů, a za chvíli na viděnou v Kolíně!

Organizační tým Sportovního plavání Kolín a Czech Swimrun Tour.

ENGLISH VERSION

Dear swimrunners,

this year's only race is just around the corner, so we are sending detailed information about the course of the event to all those who have registered, as well as to those who are still considering their participation.

1/ Arrival at the site and parking

Entry to Kmoch Island is strictly prohibited and parking directly at the starting point is not possible. It is most convenient to park on the right bank of the Elbe in the parking lot at the winter stadium and in the adjacent streets.

Parking places and other important points of interest can be checked at thismap

2/ Accommodation

If you are planning to arrive already on Saturday, it is possible to spend the night in any ac commodation facility in the city, or possibly in a tent on a designated spot on the island.

3/ Presence and new registrations

We remind you that all competitors are obliged to come to the presence on Sunday from 8:00 a.m. to 9:30 a.m. (STANDARD) and from 8:00 a.m. to 10:30 a.m. (SPRINT).

Online registrations are already closed, but it will still be possible to register for the race on site at the time of attendance. If you plan to register on site, please arrive well in advance.

At the same time, please note that for all online reservations, the entry fee must be paid in advance, no later than Thursday 23 August, in order to be able to recognize the reduced entry fee.

4/ Race day schedule

5/ Race routes

In Kolín, it will be possible to take part in 2 variants of the swimrun race. Maps with the race route and GPX routes are available at www.swimruntour.cz.

▪ The shorter race route is SPRINT with its 12.9 km. The longest swim is approximately 400 m long.

▪ The more demanding STANDARD route for endurance riders is 25.8 km long. The longest swim is approximately 400 m.

This year, the SPRINT is planned first for the city part on the other side of river with a slightly demanding rock climb to the Práchovna bastion. After returning to the island, the competitors will go to the forest part, where the romantic jungle of the floodplain forest will not be missing this year either. The STANDARD route is exactly 2x SPRINT. The routes are marked along their entire length. At the same time, volunteers will be ready at critical points to guide you in the right direction. Also available on the website is a odometer for both races with a description of the swimming and running sections.

6/ Refreshments

One refreshment station will be available on both routes, but the competitors will run through it several times:

▪ on the SPRINT route it will be twice,

▪ on the STANDARD route it will even be 4 times.

You can also look forward to refreshments at the finish line.

7/ Equipment

Each participant must have mandatory equipment with them during the race, which is:

pro TEAMS: race BIB, whistrle, swimming cap of noticable colour (e.g. green/orange/red)

pro INDIVIDUALS: race BIB, whistrle, swimming cap of noticable colour (e.g. green/orange/red), swimming buoy or other floating equipment that visibly keeps the competitor above the surface

You will receive your starting number and whistle when you arrive at the venue. You must have your own swimming buoys.

On the spot, you will have the opportunity to borrow additional equipment for the race - ropes to connect competitors, pull-buoys or packs. Start numbers are refundable, please do not forget to hand them in after the race, unless the organizer collects them from you directly at the finish line.

8/ Other

▪ The start of a minor of age - it is possible, but it is conditional on the delivery of written consent of the legal representative.

▪ Valuables/luggage storage room – as usual, it will be available for the entire duration of the race.

▪ Timing and results – Swimrun Kolín will be measured using ORGSU technology as usual, so you will be able to follow the results of the race online during the race. In addition to the total time at the finish line, the competitors' time will also be measured at several checkpoints, and we believe that it will also be interesting for the fans to follow the course of the race.

▪ The temperature of water in the Elbe river at the time of the race varies from 22 to 26 °C, depending on the weather conditions. The current water temperature measured on the eve of the newsletter is 24.6 °C.

▪ At the same place, a day earlier on Saturday, swimming competitions are held as part of the Hana Greenfield Memorial. A 500 m race is advertised for the public (no entry fee). So if you don't have plans for Saturday, you can come to warm up and warm up for the swimming race.

9/ And what else can you look forward to?

In addition to the experience of the race itself, you can look forward to many other things...eg.

▪ For traditional homemade strudel at the finish line

▪ For the next whistle in your collection series.

▪ At the crowning of the champions of the Czech Republic in swimrun.

▪ And also to the many smiling volunteers who are already looking forward to seeing you.

Have a good time, enjoy the last days of August, and see you in Kolín soon!

The organizational team of Sports Swimming Kolín and the Czech Swimrun Tour.

 
 
 
 
 

Czech Swimrun Tour +420 732 323 774 info@swimruntour.cz www.swimruntour.cz fb / youtube