ENGLISH VERSION BELOW

Ahoj swimrunnerky a swimrunneři,

První, poslední a jediný letošní závod je za dveřmi, a tak pro všechny přihlášené, i pro ty, kteří svoji účast ještě zvažují, posíláme bližší informace k průběhu akce.

1/ Příjezd na místo a parkování

Vjezd na Kmochův ostrov a parkování v místě startu není možné, nejbližší místa (viz mapka níže a odkaz na mapy zde) jsou parkoviště u zimního stadionu (1), v ulici Křičkova u lesoparku Borky (2), na levém břehu Labe pak podélné stání v ulicích Sokolská (3), Na Petříně (4) a Nad zastávkou (5).

2/ Ubytování

Pokud byste někdo plánoval dorazit již v sobotu, je možné přenocovat v jakémkoliv ubytovacím zařízení ve městě, či případně ve stanu na k tomu vyhrazeném místě na ostrově.

3/ Prezence a nové registrace

Připomínáme, že všichni závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci v neděli od 8.00 do 9.30 hodin (STANDARD) a od 8.00 do 10:30 hodin (SPRINT).

Online registrace jsou již uzavřeny, registrovat se do závodu však ještě bude možné na místě v době prezence. Pokud máte v plánu se registrovat na místě, dorazte prosím s dostatečným časovým předstihem.

4/ Harmonogram závodního dne

5/ Trasy závodů

V Kolíně bude možné absolvovat 2 varianty závodu ve swimrun. Trasy závodu nejsou záměrně zveřejněny dopředu, aby nebyli zvýhodněni místní atleti a nemohli si trasu „načíst“ dopředu. Trasy budou k nastudování vyvěšeny na nástěnce v místě startu. GPX tras nebude k dispozici.

▪ Kratší závodní trasou je se svými 13,7 km SPRINT. Na té vás čeká 7 plaveckých úseků v celkové délce 2,3 km plavání a 11,4 km běhu. Nejdelší plavání je 1100 m dlouhé (po proudu!). Nejdelší běžecký úsek je pak 3,4 km.

▪ Náročnější trasa STANDARD pro vytrvalce je dlouhá 23,5 km, ze kterých se 4,3 km plave, a to ve 11 plaveckých úsecích. Nejdelší plavání má 1100 m (po proudu!). Nejdelší běžecký úsek je 3,4 km.

Obě trasy mají společný průběh rozdělený na část lesní a městskou (STADARD jde lesní část 2x) a jsou po celé svojí délce značeny jak tradičními fáborky a směrovými cedulemi, tak horizontálně sprejem na zemi. Současně na kritických místech na vás budou připraveni dobrovolníci, kteří vás správně nasměrují.

6/ Občerstvení

Na obou trasách bude k dispozici jedna občerstvovací stanice, kterou však závodníci proběhnou vícekrát:

▪ na trase SPRINT to bude 2x, a to na 3. a 8. km

▪ na trase STANDARD to bude dokonce 4x, a to na 3., 8., 13. a 18. km

Těšit se můžete i na občerstvení v cíli.

7/ Výbava

Každý účastník musí s sebou při závodě mít povinnou výbavu, kterou je:

pro TÝMY: startovní číslo, píšťalka, plavecká čepice výrazné barvy (např. světle zelená/oranžová/červená)

pro JEDNOTLIVCE: startovní číslo, píšťalka, plavecká čepice výrazné barvy (např. světle zelená/oranžová/červená), plavecká bójka či jiné nadnášející vybavení, které viditelně závodníka udrží nad hladinou

Startovní číslo a píšťalku obdržíte při prezenci na místě. Plavecké bójky je třeba mít vlastní, avšak je možné si je na místě za drobný poplatek i zapůjčit. Vzhledem k omezenému počtu vybavení, které je v půjčovně k dispozici, doporučujeme bójku rezervovat dopředu.

Možnost zapůjčení platí i pro ostatní vybavení. Lana na spojení závodníků, piškoty, či packy si bude možné zapůjčit i na místě. Startovní čísla jsou vratná, po závodě je prosím nezapomeňte odevzdávat, pokud si je od vás pořadatel nepřevezme přímo v cíli.

Díky spolupráci s Petrem Vabrouškem je vám k dispozici také možnost zapůjčení swimrun neoprenu Alliance od Blueseventy. Pokud o to však máte zájem, kontaktujte dopředu přímo Petra Vabrouška (petr@vabrousek.cz), a to co nejdříve.

8/ Jiné

▪ Start nezletilé osoby – je možný, ale je podmíněn dodáním písemného souhlasu zákonného zástupce.

▪ Úschovna cenností/zavazadel – bude jako tradičně k dispozici po celou dobu konání závodu.

▪ Měření času a výsledky – Swimrun Kolín bude jako tradičně měřen pomocí technologie ORGSU, takže výsledky závodu budete moci sledovat i online v průběhu závodu. Závodníkům bude kromě celkového času v cíli měřen čas i na několika checkpointech a věříme, že i pro fanoušky tak bude zajímavé sledovat průběh závodu.

▪ Teplota vody Labe v čase závodu se v závislosti na povětrnostních podmínkách pohybuje od 22 do 26 °C. Aktuální teplota vody měřená v předvečer vydání newsletteru je v Kolíně na ostrově 25,4 °C, v Klavarech 24,9 °C

▪ Na stejném místě o den dříve v sobotu se konají plavecké závody v rámci Memoriálu Hany Greenfieldové. Pro veřejnost je vypsán závod na 500 m (startovné se neplatí). Pokud tedy na sobotu ještě nemáte plány, můžete se přijít tréninkově zahřát a rozcvičit na plavecký závod.

9/ A na co dalšího se můžete těšit?

Kromě zážitku ze závodu samotného se můžete těšit na spoustu dalších věcí...např.

▪ Na tradiční domácí štrůdl v cíli

▪ Na další píšťalku do vaší sběratelské série.

▪ Na závodnické expo a stánky partnerů

▪ Na korunování mistrů České republiky ve swimrunu.

▪ No a také na mnoho usměvavých dobrovolníků, kteří se na Vás již těší.

Mějte se fajn, užívejte posledních srpnových dnů, a za chvíli na viděnou v Kolíně!

Organizační tým Sportovního plavání Kolín a Czech Swimrun Tour.

ENGLISH VERSION

Dear swimrunners,

The first, last and only race of the year is just around the corner, so we send detailed information about the course of the event to all those who are registered, as well as to those who are still considering their participation.

1/ Arrival at the site and parking

Entrance to ‚Kmochův ostrov‘ and parking at the starting point is not possible, the nearest places (see map above or link to the maps here) are the parking lot at the winter stadium (1), in Křičkova Street near the Borky Forest Park (2), on the left bank of the Elbe, then the parking in Sokolská Street (3) , Na Petřín (4) and Nad zastávkou (5).

2/ Accommodation

If you are planning to arrive already on Saturday, it is possible to spend the night in any ac commodation facility in the city, or possibly in a tent on a designated spot on the island.

3/ Presence and new registrations

We remind you that all competitors are obliged to come to the presence on Sunday from 8:00 a.m. to 9:30 a.m. (STANDARD) and from 8:00 a.m. to 10:30 a.m. (SPRINT).

Online registrations are already closed, but it will still be possible to register for the race on site at the time of attendance. If you plan to register on site, please arrive well in advance.

4/ Race day schedule

5/ Race routes

In Kolín, it will be possible to take part in 2 variants of the swimrun race. Race routes are deliberately not published in advance so that local athletes are not favored and cannot "get to know" the route in advance. The routes will be posted on the notice board at the starting point for study. GPX routes will not be available.

▪ The shorter race route is SPRINT with its 13.7 km. There are 7 swimming sections with a total length of 2.3 km of swimming and 11.4 km of running. The longest swim is 1100m long (downstream!). The longest running section is 3.4 km.

▪ The more demanding STANDARD route for endurance athletes is 23.5 km long, of which 4.3 km is swimming, in 11 swimming sections. The longest swim is 1100 m (downstream!). The longest running section is 3.4 km.

Both routes have a common course divided into a forest and an urban part (STADARD goes through the forest part twice) and are marked along their entire length with both traditional streamers and direction signs, as well as horizontal spray on the ground. At the same time, volunteers will be ready to guide you in the right direction at critical points.

6/ Refreshments

One refreshment station will be available on both routes, but the competitors will run through it several times:

▪ on the SPRINT route it will be twice, on the 3rd and 8th km

▪ on the STANDARD route it will even be 4 times, on the 3rd, 8th, 13th and 18th km

You can also look forward to refreshments at the finish line.

7/ Equipment

Each participant must have mandatory equipment with them during the race, which is:

pro TEAMS: race BIB, whistrle, swimming cap of noticable colour (e.g. green/orange/red)

pro INDIVIDUALS: race BIB, whistrle, swimming cap of noticable colour (e.g. green/orange/red), swimming buoy or other floating equipment that visibly keeps the competitor above the surface

You will receive your starting number and whistle when you arrive at the venue. You must have your own swimming buoys, but they can be rented on site for a small fee. Due to the limited number of equipment available in the rental office, we recommend booking the buoy in advance.

The rental option also applies to other equipment. Ropes to connect competitors, sponges or packs will be available to borrow on the spot. Start numbers are refundable, please do not forget to hand them in after the race, unless the organizer collects them from you directly at the finish line.

Thanks to the cooperation with Petr Vabroušek, you can also rent the Alliance swimrun neoprene from Blueseventy. However, if you are interested in this, please contact Petr Vabrousek directly (petr@vabrousek.cz) as soon as possible.

8/ Other

▪ The start of a minor of age - it is possible, but it is conditional on the delivery of written consent of the legal representative.

▪ Valuables/luggage storage room – as usual, it will be available for the entire duration of the race.

▪ Timing and results – Swimrun Kolín will be measured using ORGSU technology as usual, so you will be able to follow the results of the race online during the race. In addition to the total time at the finish line, the competitors' time will also be measured at several checkpoints, and we believe that it will also be interesting for the fans to follow the course of the race.

▪ The temperature of the Elbe water at the time of the race varies from 22 to 26 °C, depending on the weather conditions. The current water temperature measured on the eve of this newsletter is 25.4 °C in Kolín on the island, 24.9 °C in Klavary.

▪ At the same place, a day earlier on Saturday, swimming competitions are held as part of the Hana Greenfield Memorial. A 500 m race is advertised for the public (no entry fee). So if you don't have plans for Saturday, you can come to warm up and warm up for the swimming race.

9/ And what else can you look forward to?

In addition to the experience of the race itself, you can look forward to many other things...eg.

▪ For traditional homemade strudel at the finish line

▪ For the next whistle in your collection series.

▪ At the racing expo and partners' stands

▪ At the crowning of the champions of the Czech Republic in swimrun.

▪ And also to the many smiling volunteers who are already looking forward to seeing you.

Have a good time, enjoy the last days of August, and see you in Kolín soon!

The organizational team of Sports Swimming Kolín and the Czech Swimrun Tour.

 
 
 
 
 

Czech Swimrun Tour +420 732 323 774 info@swimruntour.cz www.swimruntour.cz fb / youtube